Privacyverklaring en Klachtenregeling

Groene Weelde is onderdeel van Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden.
Onderstaande privacyverklaring en disclaimer zijn ook van kracht voor Groene Weelde.

 

Dit is de privacyverklaring van Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.

Uitgangspunt is, dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van personeelsleden, vrijwilligers, stagiaires, bezoekers, klanten en andere persoonlijke relaties. Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden houdt zich daarbij aan de relevante wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en goedgekeurde gedragscodes. Wij treffen alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden houdt zich daarbij in het bijzonder aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden verwerkt alleen die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de organisatie te kunnen uitvoeren en aan de vereisten van goed werkgeverschap te kunnen voldoen. Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden verwerkt van relaties alleen die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede en efficiënte werkrelatie. Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden zal geen persoonsgegevens verwerken, waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Tevens zal Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden geen gegevens over gezondheid (behalve indien relevant voor uitvoering van de functie), of gegevens m.b.t. iemands seksuele geaardheid verwerken.

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden eerbiedigt de rechten van de personen, waarvan persoonsgegevens worden verwerkt en is transparant over de verwerking daarvan. De betrokkene heeft het recht op inzage van, en rectificatie of wissen van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Rekening houdend met de aard, omvang en het doel van de verwerking, alsook met de waarschijnlijkheid en ernst van de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, treft Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden periodiek geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

Indien een incident met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, dat een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, wordt dit door Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden gemeld aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en wel binnen 72 uur, nadat zij er kennis van heeft genomen. Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden neemt in verwerkersovereenkomsten met derden op, dat zij zonder onredelijke vertraging Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden informeren over een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens. Wanneer een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden dit de betrokkene onmiddellijk mee.

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden verwerkt persoonsgegevens van iedereen, die onze website bezoekt en daar (digitale) gegevens achterlaat. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social-mediakanalen.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De gegevens worden maximaal 50 maand bewaard. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact op met het bestuur via info@duurzaamvhl.nl.